עיריית הרצליה תובעת את רשות מקרקעי ישראל בעקבות הפרת הסכם הגג. בעירייה טוענים כי "קבלנים ידירו רגליהם ממכרזים של רמ"י בעיר", בעקבות המדיניות בה נוקטת רשות מקרקעי ישראל.

דורון כץ נדל"ן מעוניינם לקנות נכס?

בבסיס כתב התביעה בקשתה של עיריית הרצליה מבית המשפט להורות על אכיפת ההסכם אשר נכרת בין עיריית הרצליה לבין רמ"י בשנת 2016, ושכותרתו "הסכם גג", לחזור ולקיים מו"מ עם עיריית הרצליה ביחס לגובה עלויות הפיתוח הראויות והנכונות לתכנית קריית שחקים, במטרה להגיע לאומדן מוסכם שעל בסיסו יפורסמו מכרזי שיווק הקרקע בתכנית. קריית שחקים היא שכונה אשר הממוקמת מצפון למחלף שבעת הכוכבים, ליד תחנת הרכבת של הרצליה.

הרקע לתביעה – בין עיריית הרצליה לרמ"י נכרת, בשנת 2016 הסכם שכותרתו "הסכם גג". עניינו של הסכם הגג היא הבטחת מימון הקמת התשתיות הדרושות לצורך קידום תכניות למגורים בתחומי העיר הרצליה, וביניהן, תכנית "קרית שחקים"- מושא התביעה.

על פי כתב התביעה, בהתאם להסכם, התחייבה העירייה, בין היתר, לתכנן, לנהל ולבצע עבודות הפיתוח של התשתיות, ובכלל זה התשתיות הצמודות המצויות בשטח התכנית, וחלק מתשתיות על שביצוען באחריות העירייה בהתאם להוראות ההסכם. "מימון התשתיות", נכתב בכתב התביעה, "מבוסס, בין היתר, על התחייבות רמ"י לגבות מיזמים אשר יזכו במכרזים לשיווק המגרשים בתחום התכנית את עלויות הפיתוח, ולהעביר סכומים אלה לעירייה בתמורה לביצוע עבודות הפיתוח. כך נקבע, כי עלויות הפיתוח יקבעו בהתאם לתכניות ארעיות לתשתיות בהסכמה בין העירייה לרמ"י, ותאושרנה על ידי ועדת הפרויקטים, וזאת, כתנאי לשיווק הקרקע. עוד נקבע, כי במקרה של חילוקי דעות בין הצדדים תכריע ועדת היגוי להסכם בהשתתפות הצדדים ומשרד האוצר".

בין התכניות בהסכם הגג, נכללה, כאמור, תכנית "קריית שחקים", אשר החלה את דרכה כתכנית בסמכות ועדה מחוזית בתיאום עם הוועדה המקומית אך לבסוף קודמה ואושרה במסלול מזורז על ידי הוועדה הארצית לתכנון ובנייה של מתחמים מועדפים לדיור.

התכנית קובעת זכויות בנייה אינטנסיביות ביותר, לפי צפיפות של 90 יח"ד לדונם, וכן 200,000 מ"ר לתעסוקה ומסחר אשר ייבנו במגדלים, אשר הגובה של רובם נע בין 20 ל-60 קומות, שטחים לבנייני ציבור, ושטחים פתוחים. עוד כוללת התכנית הוראות להקמת מרכז תחבורה חדיש ומשוכלל, אשר, בהתאם לדברי ההסבר של התכנית, "מרכז את כל אמצעי התחבורה הציבורית בהרצליה, באופן המעודד שימוש בתחבורה ציבורית במתחם עצמו ובעיר כולה".

לרשת פרח לחינוך מיוחד דרושות סייעות. לחצ.י. לפרטים

עוד קובעת התכנית, באופן חריג וחדשני ביותר שאין דומה לו בתחום העיר הרצליה, כי כל הדרכים לכלי רכב בתוך תחום התכנית יעברו בתת הקרקע – למעשה בתוך מנהרות, וכי במפלס הרחוב יהיה מעבר רק להולכי רגל ורוכבי אופניים. מכאן, שביצוע השטחים הציבוריים והתשתית הציבורית בתחום התכנית כרוך בעלויות גבוהות במיוחד, וזאת, בין היתר, בשל רשת הדרכים הגדולה לכלי רכב המתוכננת בתת הקרקע, אשר מצריכה השקעות כספיות בהיקפים עצומים כמו גם היערכות מקצועית, הנדסית, אדריכלית ותפעולית מורכבת ביותר.

לטענת עיריית הרצליה בכתב התביעה: "מכאן החשיבות הקרדינאלית שבקביעת אומדן נכון לעלויות הפיתוח, אותן התחייבה רמ"י כאמור לגבות מהיזמים ולהעביר לעירייה, על מנת לאפשר לעירייה לקיים את התחייבותה ולהקים את התשתיות הדרושות, וזאת, לטובת כל הצדדים המעורבים, והציבור כולו. מכל מקום, ברי כי העירייה לא תוכל  להקים את התשתיות המורכבות והיקרות ללא המימון הדרוש, שכן- במקרה כזה עלולה העירייה להישאר  בפני שוקת שבורה, תושבי המתחם והמועסקים בו  לא יקבלו את השירותים הנדרשים, אך גם היזמים אשר יזכו במכרזים אך יוותרו עם קרקע וזכויות- ואולי אף דירות- בהן אף אחד לא יכול להתגורר, וזאת בשל העדר תשתיות. את כל אלה הסכימו הצדדים למנוע, באמצעות המנגנון המוסכם שנקבע בהסכם הגג, אשר הופר כאמור על ידי רמ"י בראש חוצות ובמודע. ויודגש: מדובר בתקציבים משוערים של מאות מיליוני שקלים".

והם מוסיפים: "לא זו בלבד שהמכרז פורסם ללא תיאום עם העירייה, אלא שתחת השתת תשלום הוצאות פיתוח אשר ישולמו לרמ"י , נקבע במכרז כי על היזם לשלם ישירות לעירייה אגרות והיטלי פיתוח בלבד בהתאם לחוקי העזר התקפים. הנה כי כן- בפרסום המכרז באופן שתואר לעיל יש משום הפרה בוטה של הסכם הגג, תוך הסבת נזקים כבדים ביותר לעירייה ולקופה הציבורית של מאות מיליוני שקלים".

בניין עיריית הרצליה. צילום: שרון יונתן

בניין עיריית הרצליה. צילום: שרון יונתן

"התנהלותה של רמ"י- הן בעצם פרסום המכרז, והן באופן פרסומו, תוך הותרת העירייה מראש, בפני שוקת שבורה, והעדר אפשרות מעשית לבצע את התחייבויותיה על פי הסכם הגג- מהווה הפרה בוטה של הוראות ההסכם ולמעשה ניצול ציני של הכוחות המסורים לה הלכה למעשה- בבחינת  התנהגות כוחנית, בלתי אחראית, אשר איננה הולמת רשות מרשויות המדינה. רשות מקומית אחראית איננה יכולה להתחיל פרויקט בהיקף של מאות מיליוני שקלים כאשר אין בפניה תקציב מתאים, והתירוץ שהובא על ידי הנתבעת, בדבר קיומו של משבר דיור במדינת ישראל, הוא עלה תאנה קלוש, אשר אינו עומד ולו ברוח מצויה: ככל שישולמו הוצאות פיתוח לעירייה בחסר, קיים חשש סביר כי לא יושלמו עבודות הפיתוח, כך שיבנו יחידות דיור נטולות תשתיות. האם מצב זה בו יוקמו מאות או אף אלפי יחידות דיור ללא תשתיות הולמות הוא הפתרון המוצע למשבר הדיור במדינת ישראל? לנתבעת פתרונים".

בדברי הסיכום של התביעה נאמר: "התביעה דנן מוגשת בלית ברירה, אחרי שכלו כל הקיצין, ונוכח התנהלותה הכוחנית, הבלתי ראויה של הנתבעת אשר בחרה לנצל את כוחה באופן ציני, ולשוב ולהפר, הפרות חוזרות ונשנות את הסכם הגג.  פרסום המכרז באופן חד צדדי אף חייב את העירייה לפנות לבית המשפט הנכבד בבקשה לקבלת סעד מיידי על מנת לעצור את הליכי המכרז אשר עלולים להסב נזקים לא רק לעירייה –ובעקיפין לתושבי הרשות ולציבור כולו- אלא גם ליזמים אשר פועלים לשם הגשת הצעות למכרז. התנהלות זו עלולה לגרום נזקים רבים למספר רב של גופים, חברות ויחידים, החל מיזמים שיזכו במכרזים אשר יאלצו לבנות על קרקע בלתי מפותחת, או בלתי מפותחת באופן חלקי בשל העדר תקציבים, עובר ברוכשי דירות שיוותרו עם דירה בלתי שמישה ונטלת תשתיות, וכלה בתושבי הרשות המקומית שיוותר עם קופה מדולדלת שלא יהיה בה די כדי להבטיח להם את השירותים החיוניים המגיעים להם".


להצטרפות לקבוצות הוואצאפ של "שרון אונליין"

קבוצת הרצליה לחץ כאן

קבוצת רמת השרון לחץ כאן

קבוצת כפר שמריהו לחץ כאן

קבוצת רעננה לחץ כאן

קבוצת כפר סבא לחץ כאן

קבוצת הוד השרון לחץ כאן

קבוצת נדל"ן לחץ כאן

לדף הפייסבוק של "שרון און לייין" לחץ כאן

לעמוד האינסטגרם של "שרון און ליין" לחץ כאן